Badania w zakresie gleby i osadów ściekowych

Badania gleby i osadów ściekowych w zakresie analizy fizycznej, fizykochemicznej i chemicznej są bardzo ważne. Pozwalają określić, jaki jest stan zanieczyszczenia gleby i osadów ściekowych, jakimi substancjami są skażone, a także czy jest możliwe podjęcie działań, dzięki którym szybko uda się usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Badania gleby i osadów ściekowych

Najlepsze laboratoria są w stanie określić, czy w próbce badanej gleby znajdują się metale, oleje, tłuszcze, związki nieorganiczne, węglowodory ropopochodne, lotne związki nieorganiczne, pestycydy, herbicydy, a także PFAS, WWA oraz PCB. Z kolei dla osadów ściekowych badane są przede wszystkim metale. Ustalane są również parametry fizykochemiczne, jak przewodność, pH i wiele innych. Wszystkie te parametry mają ogromne znaczenie do określenia stopnia zanieczyszczenia. Jednakże, nie każda aparatura laboratoryjna jest w stanie przeprowadzić test dla tych parametrów i podać wynik wysokiej jakości. Aby określić, które laboratorium przeprowadzi niezbędne badanie bez zarzutów należy sprawdzić, czy posiada stosowną akredytację.

Badania biegłości laboratorium

Z takich badań korzysta niemal każde laboratorium na całym świecie. Służy przede wszystkim temu, by określić jakość wykonywanych badań, wiarygodność przeprowadzanych analiz, ocenić umiejętności personelu zatrudnianego w laboratorium, ocenić stosowane metody badawcze, a także uwiarygodnić dostarczane wyniki badań. Jedynie laboratorium, które spełnia najwyższe normy i dostarcza wyniki najwyższej jakości może otrzymać akredytację. Wiadomo wówczas, że przeprowadzane w laboratorium analizy są wykonywane z zachowaniem najwyższych norm, spełniają wszelkie zasady, a otrzymane wyniki badań są zgodne ze stanem faktycznym. Organizatorzy przeprowadzają badania regularnie. Wysyłają wówczas do wszystkich uczestniczących placówek próbkę materiału do badania i czekają na przesłane wyniki analizy. Następnie wszystkie wyniki są porównywane i sprawdzane ze sobą. Dzięki temu również laboratoria mogą poznać swoją skuteczność i porównać ją z innymi placówkami, które wzięły udział w badaniu.

Tak można określić skuteczność badań, jakość wyników oraz rzetelność placówki. Wyłącznie wysokiej jakości wyniki przeprowadzonych analiz uprawniają laboratorium do tego, by otrzymać stosowne certyfikaty i uprawnienia, dzięki którym będzie można realizować wszelkie badania i wystawiać stosowne zaświadczenia. Do tego niezbędna jest zaś najlepsza i profesjonalna aparatura laboratoryjna.